Những thông tin cần nắm rõ về Bên mời thầu

Thứ năm - 29/06/2023 00:14
“Bên mời thầu” là cụm từ được nhắc đến khá nhiều trong tất cả các tài liệu liên quan đến đấu thầu. Bài viết này, Huongdandauthau.com sẽ giúp quý nhà thầu hiểu rõ hơn về bên mời thầu là gì và trách nhiệm của bên mời thầu.
Những thông tin cần nắm rõ về bên mời thầu
Những thông tin cần nắm rõ về bên mời thầu
 1. Khái niệm bên mời thầu là gì?

Căn cứ vào khoản 3 Điều 4 của Luật đấu thầu 2013: “Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu”. Bao gồm:

a) Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;

b) Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;

c) Đơn vị mua sắm tập trung;

d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.

Để tra cứu thông tin tổng hợp của các Bên mời thầu bạn có thể truy cập vào phần mềm DauThau.info vào Menu Đấu thầu >>> Chọn Thông tin Bên mời thầu. Lúc này sẽ xuất hiện thông tin của hàng loạt Bên mời thầu, bao gồm: mã cơ quan, tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại và thời gian phê duyệt. Bạn có thể nhập từ khóa vào ô Tìm kiếm để tra cứu tên cụ thể của một đơn vị nào đó.

Thông tin các bên mời thầu (Hình ảnh: Phần mềm DauThau.info)
Thông tin các bên mời thầu (Hình ảnh: Phần mềm DauThau.info)
 1. Trách nhiệm của bên mời thầu

Điều 75 Luật đấu thầu 2013 quy định trách nhiệm của bên mời thầu như sau:

a. Đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

c) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

d) Trình duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu;

e) Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra;

g) Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

h) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

i) Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;

k) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu.

b. Đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên

Đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều này, bên mời thầu còn phải thực hiện trách nhiệm sau đây:

a) Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Ký kết và quản lý việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu;

d) Quyết định xử lý tình huống;

đ) Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

e) Hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này;

g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu;

h) Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ;

i) Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;

k) Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm.

c. Đối với lựa chọn nhà đầu tư

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định của Luật này;

b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

c) Yêu cầu nhà đầu tư làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

d) Trình duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư;

e) Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật;

g) Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

h) Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ;

i) Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

k) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

l) Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

 1. Phân biệt chủ đầu tư và bên mời thầu

Bên mời thầu là tổ chức hoặc cá nhân đang tìm kiếm và lựa chọn nhà thầu để thực hiện dự án hoặc công việc. Bên mời thầu cần xác định các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế và pháp lý để đảm bảo rằng nhà thầu được lựa chọn có đầy đủ khả năng và kinh nghiệm để thực hiện công việc.

Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án. Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng. Đối với đầu tư công chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được giao quản lý dự án đầu tư công.

Chủ đầu tư (2)
Phân biệt chủ đầu tư và bên mời thầu

Như vậy, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để đấu thầu các gói thầu trong dự án. Còn chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc được giao quản lý dự án, có trách nhiệm quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án, từ lập kế hoạch, triển khai, giám sát đến nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện dự án, bên mời thầu chỉ đảm nhận vai trò thực hiện các hoạt động đấu thầu cho các gói thầu cụ thể, trong khi chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo tiến độ, chất lượng và chi phí của toàn bộ dự án. Việc quản lý, giám sát và điều hành dự án đòi hỏi sự hiểu biết rộng về các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, luật pháp và quản lý dự án, do đó đây là trách nhiệm chính của chủ đầu tư.

 1. Xây dựng hồ sơ mời thầu, bước quan trọng nhất bên mời thầu cần thực hiện

Việc xây dựng hồ sơ mời thầu là một trong những bước quan trọng và cơ bản nhất mà bên mời thầu phải thực hiện. Hồ sơ mời thầu chứa đựng các thông tin chi tiết về dự án và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, cũng như các điều kiện, thủ tục và tiến độ đấu thầu.

Việc xây dựng hồ sơ mời thầu đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỹ năng phân tích, đánh giá các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của dự án. Ngoài ra, bên mời thầu cần đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu, bao gồm việc đăng tải thông tin, công khai kết quả và đảm bảo quy trình đánh giá, lựa chọn nhà thầu trúng thầu được diễn ra theo đúng quy định, giúp tạo sự đảm bảo cho chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia đấu thầu.

Xây dựng hồ sơ mời thầu (1)
Xây dựng hồ sơ mời thầu, bước quan trọng nhất bên mời thầu cần thực hiện

Tóm lại, xây dựng hồ sơ mời thầu là một công việc quan trọng, đòi hỏi sự cẩn trọng và tập trung cao độ, giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu, từ đó giúp giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện cho các nhà thầu cạnh tranh và đưa ra giá cả cạnh tranh nhất cho dự án.

Một số mẫu HSMT hiện hành:

 • Mẫu số 1: Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

 • Mẫu số 2: Gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ 

 • Mẫu số 3. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ 

 • Mẫu số 4: Gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ 

 • Mẫu số 5: Gói thầu mua sắm hàng hóa được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

 • Mẫu số 6: Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng 

 • Mẫu số 7: Gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn 

 • Mẫu số 8 (từ ngày 01/9/2020): Gói thầu dịch vụ phi tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ 

Trên đây là những thông tin về bên mời thầu mà Huongdandauthau.com gửi đến quý nhà thầu. Trường hợp thắc mắc và cần hỗ trợ giải đáp, Quý nhà thầu vui lòng liên hệ:

Tác giả: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây