Đấu thầu hạn chế và phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu hạn chế

Thứ tư - 17/05/2023 23:47
Hiện nay đấu thầu hạn chế được nhiều bên mời thầu áp dụng cho gói thầu của mình. Hãy cùng Huongdandauthau.com tìm hiểu thêm thông tin về đấu thầu hạn chế và phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu hạn chế.
Hình thức đấu thầu hạn chế
Hình thức đấu thầu hạn chế

1. Đấu thầu hạn chế là gì?

Theo Điều 21 Luật đấu thầu 2013 quy định “Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu”.

Như vậy, những dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước có tính đặc thù về kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật cao mà chỉ một số nhà thầu đáp ứng được thì sẽ áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế.

Đấu thầu hạn chế là 1 trong 8 hình thức lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư được sử dụng bên cạnh 7 hình thức đấu thầu khác là: Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế, Chỉ định thầu, Chào hàng cạnh tranh, Mua sắm trực tiếp, Tự thực hiện, Lựa chọn nhà thầu/ nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, Tham gia thực hiện của cộng đồng 

2. Thông tin về đấu thầu hạn chế

Căn cứ Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 quy định bên mời thầu phải đăng tải các thông tin sau trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 

Thông tin về đấu thầu hạn chế
Thông tin về đấu thầu hạn chế

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: bản kế hoạch được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trong đó đưa ra các thông tin, yêu cầu, điều kiện về nhà thầu định lựa chọn.

- Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển: toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư làm căn cứ để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

- Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu: nhằm đưa đến cho các nhà thầu sự nắm bắt về các thông tin liên quan đến gói thầu để chuẩn bị các điều kiện tham dự.

- Danh sách ngắn: Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm

- Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: bản kế hoạch được thực hiện theo quy định Điều 34 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 dựa trên sự phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là, đây là căn cứ để lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự án.

- Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng; Thông báo nhà thầu trúng thầu, bắt buộc phải đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu.

- Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; Nếu nhà thầu vi phạm sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 121 Nghị định 63/2014/NĐ-CP 

- Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu: Gồm các văn bản chung và các văn bản hướng dẫn về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư

- Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất: lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT

- Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu:

- Thông tin khác có liên quan

 

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu hạn chế

 Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

- Tại Điều 28 Luật Đấu thầu 2013 quy định về phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

- Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

  Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Tại Điều 29 Luật Đấu thầu 2013 quy định về phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

- Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

- Tại Điều 30 Luật Đấu thầu 2013 quy định về phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

- Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu. Trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai.

- Trong giai đoạn hai, nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, trong đó có giá dự thầu và bảo đảm dự thầu.

Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

- Tại Điều 31 Luật Đấu thầu 2013 phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

- Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu.

Trên cơ sở đánh giá đề xuất về kỹ thuật của các nhà thầu trong giai đoạn này sẽ xác định các nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu được mời tham dự thầu giai đoạn hai. Hồ sơ đề xuất về tài chính sẽ được mở ở giai đoạn hai.

- Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật.

Trong giai đoạn này, hồ sơ đề xuất về tài chính đã nộp trong giai đoạn một sẽ được mở đồng thời với hồ sơ dự thầu giai đoạn hai để đánh giá.

4. Tìm kiếm các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là “Đấu thầu hạn chế” ở đâu?

Để tìm những gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là “Đấu thầu hạn chế” bạn có thể sử dụng phần mềm DauThau.info để tìm kiếm. Cụ thể, để tìm thông báo mời thầu, bạn gõ vào ô tìm kiếm Từ khóa chính là “đấu thầu hạn chế” sau đó chọn khoảng thời gian công bố cần tìm kiếm, chỉ vài giây sau hệ thống sẽ hiển thị thông tin về gói thầu bạn cần.
 

Gõ từ khóa “đấu thầu hạn chế” để tìm gói thầu mong muốn
Gõ từ khóa “đấu thầu hạn chế” để tìm gói thầu mong muốn
Thông báo mời thầu của những gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là “Đấu thầu hạn chế”

Thông báo mời thầu của những gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là “Đấu thầu hạn chế”


Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng phần mềm DauThau.info để tim Kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là “Đấu thầu hạn chế” (xem hình bên dưới).

 

Thông tin kết quả được trả về
Thông tin kết quả được trả về
Ví dụ về gói thầu có hình thức LCNT là Đấu thầu hạn chế

Ví dụ về gói thầu có hình thức LCNT là Đấu thầu hạn chế


Như vậy, trên đây là những thông tin về hình thức đấu thầu hạn chế mà Huongdandauthau.com chia sẻ đến quý nhà thầu. Quý nhà thầu có thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp vui lòng liên hệ:

Xem thêm: https://dauthau.asia/news/dau-thau/dau-thau-han-che-la-gi-quy-trinh-dau-thau-han-che-823.html 

Tác giả: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây